TRADITIONAL DUBAI / by Val Haxha

 COFFEE MUSEUM • DUBAI, UAE PHOTOGRAPHER: SRIRAM

COFFEE MUSEUM • DUBAI, UAE
PHOTOGRAPHER: SRIRAM

 DUBAI MUSEUM • DUBAI, UAE PHOTOGRAPHER: SRIRAM

DUBAI MUSEUM • DUBAI, UAE
PHOTOGRAPHER: SRIRAM

 ARABIAN TEA HOUSE • DUBAI, UAE PHOTOGRAPHER: SRIRAM

ARABIAN TEA HOUSE • DUBAI, UAE
PHOTOGRAPHER: SRIRAM